CAG Mawell

C.A.G Mawell levererar expertis inom verksamhetsnära utveckling och framtagande av digitala lösningar inom hälsa, vård och omsorg. Next-teamet inom C.A.G. Mawell är ett tvärprofessionellt team med expertis inom verksamhetsutveckling, förändringsledning, informatik, terminologi, juridik och informationssäkerhet.

Om verksamheten

Next-teamet erbjuder med sin blandade kompetens en helhetslösning som passar projekt inom digitalisering och verksamhetsförändring. Ett sådant tvärvetenskapligt angreppssätt är också lämpligt när terminologi och information behöver analyseras, struktureras och spridas inom en organisation.

Terminologiarbetet är ett lagarbete där flera kompetenser behövs. Terminologen kan bidra med ett värdefullt perspektiv som visat sig kunna komplettera de som verksamhetsarkitekter, (hälso)informatiker och begrepps- och informationsmodellerare har. Terminologens expertis är att analysera begrepp, utarbeta begreppssystem, skriva, välja och bedöma definitioner och termer. Men en terminolog kan också ikläda sig rollen som seminarieledare, facilitator och projektledare i olika typer av projekt där målet är tydlig kommunikation genom precis språkanvändning och strukturerad information.

C.A.G Mawells terminolog Henrik Nilsson är certifierad enligt ECQA (Terminology Manager, Advanced), är ordförande i Europeiska terminologiföreningen (EAFT) och har 20 års erfarenhet från olika typer av projekt och undervisning på Terminologicentrum TNC. C.A.G Mawell kan därför även erbjuda skräddarsydd utbildning i terminologilära och praktiskt terminologiarbete, t.ex. med inriktning mot offentligt terminologiarbete, mot hälso- och sjukvård och omsorg eller mot flerspråkiga sammanhang som tolkning och översättning. Allt från kortare introduktioner till halv- och heldagskurser i begreppsanalys, definitionsskrivning och terminologins förhållande till informatik och informationsmodellering.

Utöver begreppsanalys och utbildning kan C.A.G Mawell även utföra terminologisk granskning av ordlistor och andra dokument, uppbyggnad och hantering av termbanker och olika typer av utredningar, t.ex. av det terminologiska läget i en organisation.

C.A.G Mawell är representerat i den svenska standardiseringskommittén SIS/TK 115 och följer därmed arbetet med metodutveckling inom terminologiarbetet och särskilt arbetet med standarden SS-ISO 704 Terminologiarbete – Principer och metoder som är en av utgångspunkterna för terminologiarbete.

Kontaktuppgifter

Henrik Nilsson, terminolog: henrik.nilsson(a)cag.se, 072-961 46 82
Fredrik Ström, vice vd: fredrik.strom(a)cag.se, 0708-73 57 02
Lena Boström, vd: lena.bostrom(a)cag.se, 073-078 42 30