”Food security” och ”food safety” på svenska

Världslivsmedelsprogrammet WFP tilldelas 2020 Nobels fredspris. I samband med det har termerna food security och food safety åter hamnat i fokus. Redan i början på 2000-talet konstaterades bland annat inom EU att det fanns svårigheter med att skilja termerna åt på engelska. Det ledde till problem när man skulle hitta lämpliga motsvarigheter på svenska. Terminologicentrum TNC deltog i diskussionerna om svenska termmotsvarigheter och här följer en repris av rekommendationerna som gavs då.

Ett huvudsakligt problem är alltså att de engelska termerna ibland används synonymt när de faktiskt står för olika begrepp. I Le grand dictionnaire[1] kunde man till exempel läsa: ”The term ‘food security’ is sometimes used incorrectly (in English) as a synonym of food safety; such usage is confusing and is not recommended.”

Så hur ska man då beskriva begreppen bakom dessa termer? Jo, food security står för ’trygg försörjning av livsmedel’, dvs. att det finns tillräckligt med livsmedel till alla som behöver, medan food safety står för ’det att livsmedlen är säkra att konsumera’. Begreppsförklaringarna är förankrade och inarbetade inom EU. Där rekommenderar de svenska översättarna tryggad livsmedelsförsörjning för food security och livsmedelssäkerhet för food safety.

TNC instämde i dessa rekommendationer men avrådde samtidigt från att ange livsmedelstrygghet som en kortare synonym till tryggad livsmedelsförsörjning vilket också föreslagits. Termen tryggad livsmedelsförsörjning är för det första mer genomsynlig än livsmedelstrygghet. Livsmedelstrygghet skulle dessutom kunna tolkas som att de som får tillgång till livsmedlen kan känna sig trygga, eftersom de har anledning att tro att livsmedlen håller en viss kvalitet. Det vore olyckligt att få två termer som är så lika varandra som livsmedelstrygghet och livsmedelssäkerhet för de avsedda begreppen på svenska. Risken är stor att de i längden skulle bli lika svåra att hålla isär som de engelska.

Ett av kraven man kan ställa på en god fackterm är att den ska vara genomsynlig, dvs. den ska säga något om det bakomliggande begreppet. Det gör utan tvivel tryggad livsmedelsförsörjning!

PS:
Termen food insecurity förekommer också. Det som avses är att människor på grund av bland annat ekonomiska svårigheter inte har råd att äta tillräckligt eller näringsriktigt. FN-organet FAO definierar food insecurity så här: 'situation when people lack secure access to sufficient amounts of safe and nutritious food for normal growth and development and an active and healthy life' (Källa: The state of food insecurity in the world 2013)

I pandemins spår har begreppet fått förnyad aktualitet:
"Across Europe, more students and young people are facing food insecurity as the pandemic enters its second year and job cuts in their families take a widening toll, deepening disparities for the most vulnerable populations. [...] In France, Europe’s second-largest economy, half of young adults now have limited or uncertain access to food. Nearly a quarter are routinely skipping at least one meal a day, according to le Cercle des Économistes, a French economic research center that advises the government.” (Källa: New York Times, nyhetsuppdatering 18 mars 2021)

Olika källor ger flera svenska motsvarigheter: osäker livsmedelsförsörjning, osäker livsmedelssäkerhet (IATE). I andra EU-sammanhang förekommer: problem med livsmedelstrygghet, osäker tillgång till livsmedel, problem med livsmedelsförsörjningen.

De svenska motsvarigheterna förefaller inte vara helt utbytbara, eftersom food insecurity kan ligga både på en samhällelig och på en individuell nivå. Här är några förslag till svenska motsvarigheter där skillnaden möjligen uttrycks:

osäker tillgång till mat /livsmedel (individnivå)
osäker tillgång på mat (samhällelig nivå)


[1] Termdatabas som förvaltas av Office québécois de la langue française i Kanada.