Twitter, ur­val om terminologi

TNC-termfrågor

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att hitta en vedertagen svensk term för round robin, ett uttryck som man i analyslabb använder när ett antal olika labb analyserar samma prov enligt en viss metod, och sedan jämför resultaten. Jag har fått två förslag från annat håll: ringtest och jämförelsetest? Går de att använda?

Svar:Använd provningsjämförelse, det verkar vara ett etablerat uttryck för detta begrepp.

Frågedatum: 2012-06-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Vi översätter bland annat etiketter för livsmedel och undrar över den bästa översättningen av flavouring till svenska. Det engelska uttrycket kan dyka upp på flera olika förpackningar och följs inte av några exempel på ämnen. Tidigare har vi skrivit smak- eller aromämnen eller aromämnen/smakämnen.

Svar:TNC rekommenderar översättningen aromämnen i den här kontexten (livsmedel). De flesta källor pekar mot den termen, även om man i allmänspråk oftare kanske skulle prata om smakämnen. Vi avråder från den oprecisa skrivningen aromämnen/smakämnen.

Frågedatum: 2012-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Finns det något särskilt uttryck för "over the air" på svenska? Eller är det samma sak som trådlös eller fjärr-? På vårt företag har vi utvecklat en tjänst där vi kan uppdatera mjukvara via mobiltelefonnätet, och det är den tjänsten som vi kallar "Over the Air". Och vilken är skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering"? Konstruktörerna av den här tjänsten föreslår nämligen "Over the Air Upgrade" på engelska men "fjärruppdatering" på svenska.

Svar:Vi föreslår fjärruppgradering. Svenska datatermgruppen har sagt följande om skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering": En uppgradering innebär i regel en större ändring av programmet, med nya funktioner etc., än en uppdatering. Därför är det vanligare att en uppgradering kostar pengar medan en uppdatering kan vara gratis. Oftast gäller uppdateringar felrättning utan kostnad.

Frågedatum: 2011-12-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Att beställa terminologitjänster

Om något av följande påståenden sägs i en verksamhet är det troligen tecken på att det är dags att anlita en terminolog:

 • ”Vi använder olika ord för samma sak – och samma ord kan betyda olika saker.”
 • ”Våra informationsmodeller brister i semantiken.”
 • ”Våra översättningar varierar i kvalitet vad gäller terminologin.”

Det förekommer ofta att olika grupper som behöver samarbeta – inom samma organisation eller i olika organisationer – börjar fundera över om de menar samma sak med de termer de använder och om de använder samma termer när de menar en viss sak. Det kan också vara oklart om vilka motsvarigheterna på andra språk bör vara. Benämningarna i informationsmodeller och värdelistor kan ha ett oklart förhållande till verksamhetens specifika terminologi. För att samarbetet – och arbetet i stort – ska förlöpa smidigt behöver sådana oklarheter redas ut.

Det kan en terminolog hjälpa till med. Ofta behövs terminologen för att reda ut var problemen finns och hur de ser ut. Att i ett tidigt skede ta hjälp av en terminolog, som kan identifiera problemet och föreslå var fokus bör ligga och hur arbetet bäst bör organiseras, har visat sig vara både effektivt, kostnadsbesparande och hållbart över tid.

Terminologitjänster kan innefatta ett eller flera av följande moment:

 • Analys av den terminologi som används – och av bakomliggande begrepp.
 • Stöd i att skriva definitioner.
 • Stöd i att välja vilka termer som ska användas.
 • Stöd och vägledning vid terminologimöten.
 • Råd och rekommendationer om hur it-stöd kan underlätta terminologiarbete.
 • Granskning av dokument med syfte att se om terminologin är tydlig, konsekvent använd, etablerad inom fackområdet etc.
 • Hjälp med att finna termmotsvarigheter på andra språk i samband med översättning av fackspråkliga texter.

När terminologitjänster och terminologisk kompetens ska beställas eller upphandlas är det viktigt att noga tänka igenom hur behoven ser ut. Det är en stor fördel om man som beställare sätter sig in lite i terminologiarbetet metoder och principer innan man beställer. Lästips: Terminologiguiden, Metoder och principer i terminologiarbetet.

Beroende på vilken typ av terminologiuppdrag det gäller bör en terminolog ha flera av följande kvalifikationer:

 • Erfarenhet av begreppsanalys, definitionsskrivning, termval enligt terminologiläran (t.ex. som det beskrivs i de internationella standarderna ISO 704 och ISO 1087)
 • Erfarenhet av deltagande i expertgrupper där terminologen bidrar till att man inom gruppen kommer fram till konsensus kring definitioner och val av termer för ett eller flera begrepp,
 • Erfarenhet av olika programvaror för byggande av en intern termbank,
 • Erfarenhet av hanteringen av flerspråkig terminologi, t.ex. för inläggning i en termbank eller i översättningssystem,
 • Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsarkitekter och modellerare och därmed kunna se var terminologins metoder och principer kan komplettera och stödja verksamheters process- och informationsstrukturering.

Lästips: Att vara och bli terminolog.