Twitter, ur­val om terminologi

TNC-termfrågor

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att hitta en vedertagen svensk term för round robin, ett uttryck som man i analyslabb använder när ett antal olika labb analyserar samma prov enligt en viss metod, och sedan jämför resultaten. Jag har fått två förslag från annat håll: ringtest och jämförelsetest? Går de att använda?

Svar:Använd provningsjämförelse, det verkar vara ett etablerat uttryck för detta begrepp.

Frågedatum: 2012-06-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Vi översätter bland annat etiketter för livsmedel och undrar över den bästa översättningen av flavouring till svenska. Det engelska uttrycket kan dyka upp på flera olika förpackningar och följs inte av några exempel på ämnen. Tidigare har vi skrivit smak- eller aromämnen eller aromämnen/smakämnen.

Svar:TNC rekommenderar översättningen aromämnen i den här kontexten (livsmedel). De flesta källor pekar mot den termen, även om man i allmänspråk oftare kanske skulle prata om smakämnen. Vi avråder från den oprecisa skrivningen aromämnen/smakämnen.

Frågedatum: 2012-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Finns det något särskilt uttryck för "over the air" på svenska? Eller är det samma sak som trådlös eller fjärr-? På vårt företag har vi utvecklat en tjänst där vi kan uppdatera mjukvara via mobiltelefonnätet, och det är den tjänsten som vi kallar "Over the Air". Och vilken är skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering"? Konstruktörerna av den här tjänsten föreslår nämligen "Over the Air Upgrade" på engelska men "fjärruppdatering" på svenska.

Svar:Vi föreslår fjärruppgradering. Svenska datatermgruppen har sagt följande om skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering": En uppgradering innebär i regel en större ändring av programmet, med nya funktioner etc., än en uppdatering. Därför är det vanligare att en uppgradering kostar pengar medan en uppdatering kan vara gratis. Oftast gäller uppdateringar felrättning utan kostnad.

Frågedatum: 2011-12-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Kommentar till debattartikeln ”Svensk krisberedskap har inte fungerat som den borde” (DN Debatt 11 december 2020)

Johan Hirschfeldt och Olof Petersson skriver i ”Svensk krisberedskap har inte fungerat som den borde” - DN.SE om brister i den svenska offentliga makten som visar sig vid allvarliga kriser, bland annat nu under pandemin. ”Det finns i olika lagar och förordningar en mängd olika bestämmelser om kriser och olyckor. Men dessa bestämmelser har tillkommit vid olika tidpunkter och för olika situationer”, skriver de.

De nämner ett antal krisbegrepp i regelverket (utomordentliga förhållanden, utomordentliga händelser, extraordinära situationer, extraordinära händelser i fredstid, fredstida krissituationer m.fl.) som de menar är helt eller delvis överlappande. Det saknas systematik och samordning vilket riskerar att försvaga krisberedskap och räddningstjänst, och Hirschfeldt och Petersson menar att den rättsliga regleringen bör arbetas om så att större tydlighet uppnås.

Om regleringen ska omarbetas för en ökad tydlighet så bör en arbetsmetod väljas som i så hög grad som möjligt säkerställer tydlighet på det begreppsliga planet. En sådan är den terminologiska metoden. Den innehåller i korthet följande steg: inventering av de begrepp som behöver användas (vid t.ex. krishantering), undersökning av vilka termer som används för de olika begreppen i lagar och förordningar, precisering av begreppen med hjälp av definitioner och bestämning av vilka termer som genomgående ska användas för begreppen i samtliga regelverk. Sist men inte minst så behöver den beslutade terminologin göras lätt tillgänglig så att den enkelt kan återanvändas, t.ex. genom en termbank eller en webbordlista.

Alla som har anledning att tala om saken ifråga behöver också ha en terminologisk medvetenhet. Det innebär bland annat att man förstår att konsekvent termval är en förutsättning för tydlighet. Konsekvensen medför i praktiken att samma termer används för samma begrepp i en och samma text och i olika texter om samma sak. Synonymi kan skapa osäkerhet och leder lätt till semantisk oreda. En genomarbetad och väl definierad terminologi på ett område fungerar som en ryggrad för tydlighet i informationsspridning och beslutsfattande.

Med hjälp av den terminologiska arbetsmetoden går det att göra språkbruket än mer ändamålsenligt och mer entydigt, dvs man uppnår det som Hirschfeldt och Petersson efterlyser: ordning och reda när det gäller terminologi i fackspråklig text.