Kjell Westerberg – en man som bidrog till att bygga svenskt fackspråk

En av Sveriges stora terminologer – Kjell Westerberg – har lämnat oss.

Kjell Westerberg kom till TNC i början av 1980-talet. Kjell hade arbetat med byggdokumentation, bland annat på Byggdok, och det var därför naturligt att han kom att arbeta mycket med byggterminologi – särskilt Plan- och byggtermer (TNC 95) och Byggekonomiska termer (TNC 99), men också grundandet av Byggtermbanken. I en presentation av TNC:s personal i TNC-Aktuellt (nr 6, 1982) säger Kjell själv:

”Min huvudsakliga uppgift är att betjäna byggområdet med angränsande fackområden. […] Jag tror att jag därför är mer branschanknuten än de flesta här på TNC. Jag besvarar ungefär tre telefonfrågor om bygg per dag.”

Men Kjells intresse för TNC och terminologifrågor sträckte sig långt utöver byggområdet, han såg klart vilken samhällsroll TNC hade och borde ha, och var drivande för att stärka rollen och tydliggöra uppdraget. Under några år i slutet av 1980-talet var han föreståndare för TNC och lyckades då, efter idogt arbete, få dåvarande Industridepartementet att säkra en långsiktig basfinansiering genom att  bevilja TNC ett statligt anslag (från 1988).

Kjell fortsatte att utveckla terminologiarbetets datorstöd och särskilt registrering och representation av terminologiska data, bland annat genom det nordiska termpostformatet, NTRF, som fortfarande används i viss utsträckning.

Strax efter Sveriges medlemskap i EU fick TNC stora uppdrag från EU-kommissionen med att uppdatera den stora termdatabasen Eurodicautom med svenska termer. Kjell ledde dessa projekt. Han lånades även ut till den svenska terminologienheten vid kommissionen i Bryssel under 1995–1996. Där knöt han kontakter med översättare och terminologer som senare kom att vara värdefulla för TNC. Han var projektledare för Nordterm-Net – ett stort EU-projekt om att skapa en nordisk termbank – och han deltog även som expert vid omvandlingen av EU:s tidigare termbanker Eurodicautom, Euterpe och TIS till den numer gemensamma EU-termbanken IATE.

Kjell kom att spela en stor roll för den internationella terminologistandardiseringen. Inom ISO/TC 37 – den internationella tekniska kommitté som standardiserar principer och metoder för terminologiarbete och dess egna terminologi – arbetade Kjell tillsammans med andra nordiska terminologer och lämnade avtryck som fortfarande finns kvar. I många år var Kjell ordförande i en av ISO/TC 37:s arbetsgrupper som utarbetade en av de mest centrala standarderna för terminologiarbete – ISO 1087 Terminology work – Vocabulary. Han var också inblandad i arbetet med terminologi inom Spri (Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut) som bland annat resulterade i publikationen Metoder och principer i terminologiarbetet (med en särskilt intressant bilaga om terminologiarbetets syfte och krav för olika ansvarsnivåer som Kjell utarbetade).

För en person som ofta betonade att han var kulturellt obildad kom det ändå fram då och då att Kjell hade sina preferenser, till exempel Janis Joplin, Django Reinhardt och Kate Bush när det gällde musik. Kjell var en varm person som var mycket intresserad av människor. Han hade många vänner, men också de som han knappt kände kunde räkna med hans hjälp. Kjell var oerhört generös och ordnade t.ex. ”sippol” (bakvänd loppis) där man fick pengar om man tog med sig prylar från hans fina gård på Väddö!

Ibland skyllde Kjell på sin fiktive tvillingbror, särskilt om något gått lite snett. Kjell var på många sätt unik och vi som kände honom väl, som arbetade, umgicks, diskuterade och skrattade med honom kommer att sakna honom.

Arbetskamraterna vid TNC


Några av Kjell Westerbergs artiklar: