TNC-historia 1969–1973

1972

En miljöordlista (TNC 50) utkommer strax före öppnandet av FNs stora miljökonferens i Stockholm. Ordlistan är av provisorisk karaktär vilket visas i att den saknar definitioner. Den vilar delvis på material som ställts till förfogande av EECs terminologicentral i Luxemburg. Detta är den första ordlista som arbetats fram med hjälp av TERMDOK.

Vid kansliet arbetar nu fyra personer.

1971

TNC flyttar till nya och större lokaler på Liljeholmen i AB Atomenergis hus.

1970

TNCs styrelse arbetar med syfte att uppfylla intentionerna i Nils Göran Sjöstrands utredning. En fråga som diskuteras i sammanhanget är att namnet Tekniska nomenklaturcentralen kan ses som om verksamheten är begränsad till området teknisk terminologi. Namnet kan uppfattas som ett hinder när behovet av en genomtänkt terminologi berör många ämnen utöver de rent tekniska, t.ex. sociala, ekonomiska, biologiska och sådana som rör miljön.

TNCs ställning i förhållande till standardiseringsorganen berörs i många yttranden till utredningen. Den centrala organisationen för landets standardiseringsverksamhet, Sveriges standardiseringskommission, vitsordar för sin del nyttan av ett självständigt kvalificerat organ för bedrivande av teknisk språkvård och önskar att TNC effektivt ska handha denna uppgift.

Olle Doppings utredning avslutas i sin första etapp. TNC utformar en termblankett som möjliggör fullt utbyte av terminologisk information på datamaskinell väg mellan de olika termutredande instanser som ansluter sig till systemet. Namnet TERMDOK myntas för denna datatekniska rationalisering av verksamheten, som hädanefter genomsyrar det fortsatta arbetet på TNC och som har som honnörsord insamling, bearbetning, lagring, spridning.

1969

SINFDOK (Statens råd för vetenskaplig information och dokumentation) tillsätter en utredning med professor Nils Göran Sjöstrand som utredningsman, för att utreda tekniskt nomenklaturarbete i Sverige. Resultatet överlämnas till SINFDOK i juni. Sjöstrand föreslår ett väsentligt utökat driftbidrag till 150 000 respektive 350 000 kronor för de två följande budgetåren. Han framhåller också att ett principbeslut om utvecklingen av verksamheten vid TNC snarast måste fattas så att en effektiv och långsiktig planering kan göras och anställningstrygghet kan garanteras för den personal som nyanställs.

TNCs representantförsamling tillmäter Nils Göran Sjöstrands utredning stor vikt, och det finns en uppslutning kring förslagen i utredningen.

I utredningen om datamaskinella metoder vid framställning av ordlistor studerar man under året valet av systemalternativ och inhämtar information från olika maskinleverantörer. I Tyskland finns utarbetade system som man utforskar. TNC anordnar en konferens för att inhämta synpunkter från andra organ och institutioner med intresse för detta utvecklingsarbete. Utredningsmannen, Olle Dopping, orienterar TNCs representantförsamling om utredningsarbetet vid dess vårsammanträde.

(ur Dagens Nyheter (Namn och Nytt), 1969-08-16)