TNC-historia 1935–1941

1941

31 januari

Kungl. Maj:t fastställer stadgarna för TNC att gälla från juli 1941. Vid TNCs start förbinder sig ett antal företag att lämna TNC ett ekonomiskt stöd för kortare eller längre tid. Ett kansli upprättas, och ASEAs ekonomiska bidrag består i att man ställer verkställande ledamoten John Wennerbergs arbetskraft till förfogande, liksom bl.a. kontorslokaler. TNCs kansli förläggs av dessa skäl till ASEAs hemstad Västerås, närmare bestämt till Kristinagatan. Förutom John Wennerberg arbetar en sekreterare, Barbro Hallendorff vid kansliet.Enligt stadgarna skall TNC ha en utomstående språklig rådgivare, godkänd av Svenska Akademien. Till språklig rådgivare utses fil. dr Hans Reutercrona.


šTNC knyter under det första året till sig 98 tekniska rådgivare för löpande samarbete. Ett så kallat rundfrågesystem för detta samarbete utvecklas (inte olikt det samarbete som i dag sker via e-post i bl.a. Svenska datatermgruppen). John Wennerberg arbetar fram ett klassifikationssystem för TNCs interna arkivering och termfrågekorrespondens.

Det slås fast i TNCs stadgar att TNC ska upprätthålla förbindelse med motsvarande organisationer i andra länder. I Norden finns Rådet for teknisk terminologi, RTT, i Norge (bildat 1938) och Terminologicentralen i Danmark (bildad 1940) med vilka TNC tar kontakt. I Finland, som saknar terminologiorganisation, etablerar TNC förbindelse med Tekniska Föreningen.

John Wennerberg skriver om TNC i Teknisk tidskrift (12 juli 1941), bl.a. om arbetsområde och arbetssätt: "Det tillkommer alltså TNC att ge besked om det korrekta ordet för ett givet tekniskt begrepp, i vissa fall även korrekt bokstavs- eller ritningsbeteckning därför, ävensom att ange innebörden av ett givet tekniskt uttryck. Även allmänspråkliga frågor i tekniskt sammanhang kunna tas upp till behandling, och det behöver strängt taget icke vara fråga om rent tekniska sammanhang, ty även nomenklaturen inom teknikens grund- och gränsvetenskaper måste intressera TNC i den mån dess resurser räcka till. Nyskapande av ord och tecken, när så behövs, hör naturligtvis till programmet."

1940

20 maj

Den tekniska nomenklaturkommittén konstitueras. IVAs verkställande direktör Axel F Enström förklarar att meningen är att kommittén ska vara en centralpunkt för tekniskt nomenklaturarbete, "ett slags clearinganstalt, som kunde överblicka, taga emot förslag från olika håll och se till att det inte skar sig mellan närgränsande områden."

(ur Dagens Nyheter, 1940-11-23)

1936

15 januari

Den tekniska nomenklaturkommittén konstitueras. IVAs verkställande direktör Axel F Enström förklarar att meningen är att kommittén ska vara en centralpunkt för tekniskt nomenklaturarbete, "ett slags clearinganstalt, som kunde överblicka, taga emot förslag från olika håll och se till att det inte skar sig mellan närgränsande områden."

John Wennerberg skriver om tekniska nomenklaturfrågor i Teknisk Tidskrift och särskilt om vem som bör hantera dessa (årg. 66, s. 71–73):

"Jag kommer nu slutligen till frågan vem som bör taga hand om de tekniska nomenklaturproblemen för att resultatet skall bli det bästa möjliga. I början av föredraget nämnde jag ordet "kontakt" och framkastade några allmänna frågor rörande namnets till-lämpning på det hela och dess delar. Kan man vänta att få besked däri av en renodlad språkman? Nej, naturligtvis inte. Detta är ju ingen egentlig språkfråga. [...] I andra fall [ ...] blir det språkmannen som får ha ett ord med i laget. Endast han känner i grunden språkets mekanism, dess utvecklingshistoria och allmänna förråd, främmande ords införlivande, ordrytmens betydelse etc.

Det vore dock närmast hopplöst att för lösandet även av en sådan nomenklaturfråga sammanföra enbart den renodlade tekniske specialisten och den renodlade språkmannen. De skulle helt enkelt icke förstå varandra. Parterna måste veta en hel del om varandras arbetsfält, ju mera desto bättre. Om jag får ge min uppfattning en tillspetsad form skulle jag-vilja säga-, att den tekniska nomenklaturens handhavande kräver till 25 % teknisk fackkunskap på specialområdet ifråga, till 25 % språklig fackkunskap och till 50 % överblick över den tekniska nomenklaturen i dess helhet. Om någon siffra skall ökas är det den sistnämnda, och överblicken bör vid samarbetet vara tillfinnandes såväl på teknikernas som på språkmännens sida."

1935

2 december

Förvaltningsutskottet inom Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) beslutar att en kommitté för teknisk nomenklatur ska träda i verksamhet. Kommittén ska bestå av representanter för IVA, Svenska teknologföreningen, Sveriges standardiseringskommission, Kungliga Patent- och registreringsverket samt Svenska Uppfinnareföreningen.