TNC-historia 1956–1968

1968

En korrosionsordlista (TNC 40) kommer ut. Ordlistan utarbetas i ett nordiskt samarbete på korrosionsområdet och har termmotsvarigheter på engelska, franska, tyska, norska, danska och finska samt definitioner på både svenska och engelska. Det är den första TNC-ordlistan med engelska definitioner. TNC vill med detta tillgodose ett behov som finns också utanför Sverige av en preciserad korrosionsterminologi.

Einar Selander gör ett studiebesök på EECs terminologiavdelning i Bryssel.

1967

Den manuella hanteringen av ordmaterialet till varje ordlista har rationaliserats i så hög grad som möjligt. Nu börjar TNC med intresse att studera möjligheterna att tillämpa datamaskinella metoder för bearbetning, redigering och sättning av ordlistor. En utredning om detta påbörjas och finansieras med särskilda anslag från Statens Tekniska Forskningsråd.

Einar Selander intervjuas i Dagens Nyheter, "Liten intervju om AB Svenska Tekniska Ord":

1960

TNCs representantförsamling kallas till ett extra sammanträde i februari för att få veta att TNC tillskyndats betydande förlust genom oredlighet. Ingenjör Tideström avstängs från varje befattning med TNCs verksamhet. Einar Selander anmodas att tills vidare sköta TNCs löpande ärenden.

(ur Dagens Nyheter, 1960-02-12. Not: TNC bildades 1941 och inte 1951 som artikeln anger.)

(ur Dagens Nyheter, 1960-03-10)

1959

TNC börjar publicera nyhetsbladet TNC-aktuellt – med artiklar, termfrågor och litteraturreferenser – i första hand för medlemmarna. TNC-aktuellt ersätter ett tidigare nyhetsblad (Nomenklaturbesked) som endast innehöll termfrågor.

1958

Vid representantförsamlingens höstmöte håller författaren Harry Martinsson ett kåserande anförande om ordbildning, särskilt med hänsyn till det tekniska språket i "Aniara". John Wennerberg mottar Svenska teknologföreningens hederstecken i silver ur kungens hand.

1957

TNCs kansli flyttar från Västerås till Stockholm och lokaler som ställs till förfogande av IVA, adress Grev Turegatan 12. Einar Selander anställs som bibliotekarie.

Signaturen GAH skriver i Teknisk tidskrift om John Wennerbergs gärning: "När Wennerberg nu lämnat TNC har han emellertid kunnat göra det i förvissningen att TNC blivit oumbärlig i den svenska tekniska utvecklingen, att TNC fått en fast och väl arbetande organisation och att arbetet kommer att föras vidare i hans anda. Att Wennerberg ännu länge kommer att ta stor del i detta är dock säkert, för detta borgar hans oböjda energi och stora intresse."

John Wennerberg tilldelas Svenska Akademiens tackjetong i guld för "för hans hängivna och skickliga insatser som ledare för Tekniska Nomenklaturcentralen". Han får även tackjetong nr 2 vid IVA:s årsmöte och motiveringen löd: "Det är Wennerbergs förtjänst att utvecklandet av teknisk nomenklatur i högre grad än många andra områden av språklivet blivit föremål för målmedvetet arbete." Teknisk tidskrift skriver vidare att "intet nomenklaturarbete av betydelse torde under senare år ha utförts inom svensk teknik utan ett samråd med Wennerberg."

Ur Dagens Nyheter 1957-05-07

1956

John Wennerberg avgår med pension och efterträds av ingenjör S H:son Tideström. Han har även ett radioprogram om teknikens uttrycksformer, "Ett språk för sig" den 30 augusti.