TNC-historia 1974–1978

1978

Den första nordiska forskarkursen i terminologi hålls i Skodsborg, Danmark, med TNCs medverkan. Målet för kursen är att samstämma och utveckla kunskaper och färdigheter i terminologiarbete hos en krets av företrädesvis yngre, terminologiskt verksamma personer i Norden.

Utvecklingen av TERMDOK fortsätter med två viktiga steg: utarbetandet av en systemmodul för datorstyrd fotosättning av löpande text, tabeller m.m. samt metodutveckling för att ge flera användare, däribland sådana som anslutits via teleförbindelser, möjlighet att söka i termbanken. Det sker en försöksdrift under november månad för sexton särskilt vidtalade intressenter med sju olika typer av terminalutrustning. Antalet poster i termbanken uppgår nu till 48 000.

1977

Einar Selander avgår med pension och ingenjör Lars Algotsson anställs som ny föreståndare. Einar Selander får Svenska Akademiens språkvårdspris (om 6000 kronor). Professor Gösta Bergman entledigas på egen begäran från sitt uppdrag som TNCs språklige rådgivare. Professor Bertil Molde, Svenska språknämnden, utses till ny språklig rådgivare.

TNC proklamerar för egen del 1977 som "det internationella terminologiska året". Skälen till detta är flera: Det nordiska samarbetet, kallat Nordterm, konkretiseras och vidareförs. Kontakterna med Bureau de Terminologie (BTL) i Luxemburg fördjupas och intensifieras; BTL förser bl.a. den kommande avfallsordlistan (TNC 62) med engelska definitioner, och TNC och BTL utväxlar terminologisk information i maskinläsbar form.

TNCs förre föreståndare Einar Selander inbjöds redan 1976 av East-West Center på Hawaii att leda en kurs i teknisk terminologi inom ramen för centrets sommarprogram "1977 Linguistic Institute". Kursen genomförs under en 14-dagarsperiod, med Einar Selander och Anna-Lena Bucher som kursledare.

Kontakter tas med professor Fred W Riggs vid University of Hawaii. Han är engagerad i COCTA, Committee on Conceptual and Terminological Analysis inom området ekonomi och statsvetenskap.

TNC beslutar under året att aktivt börja delta i arbetet vid IEC och ISO. Lars Algotsson följer arbetet i IEC/TC1 Terminology, medan Erik Sundström, TNC, svarar för kontakterna med ISO/TC37 Terminology – principles and coordination. Lars Algotsson deltar i två möten i Moskva, ett inom IEC/TC1 och ett rörande en internationell teleordbok.

I en utredning om SINFDOK (SOU 1977:71), där TNC ägnas ett kapitel (4.14) föreslås inrättandet av en Delegation för informationsförsörjning (DFI) som ska ersätta både SINFDOK och Forskningsbiblioteksrådet. Delegationen ska bl.a. ha som uppgift att tilldela TNC det statliga bidraget.

1976

I anslutning till representantförsamlingens årsmöte hålls ett seminarium om nordiskt terminologiskt samarbete med deltagare från det nybildade terminologiorganet i Finland Tekniikan Sanastokeskus (TSK), norska RTT och danska Terminologigruppen. Seminariet kallas Nordterm.

Rationaliseringen av den terminologiska verksamheten med hjälp av TERMDOK tar ett nytt avgörande steg i och med förverkligandet av en datorbaserad termbank. Antalet termposter i termbanken är 30 000 vid årets slut. TNC kompletterar den datamaskinella utrustningen med en centralenhet och tillhörande kassettbandstationer och dataskärm samt ett skivminne och en skrivare. På TNC finns nu med andra ord en datorarbetsplats!

Einar Selander utses till hedersdoktor vid Umeå universitet.

1975

Einar Selander medverkar i en fackspråkskonferens på Byggnadsföreningen, arrangerad av Nämnden för svensk språkvård:

"Men fackord och fackspråk är inte bara dimridåer, det kan vara nyttigt ibland blir man påmind om på konferensen. När tekniker, läkare, jurister etc talar med sig själva då är det praktiskt med ett språk som är exakt och som alla genast begriper i alla nyanser. Det blir säkrare broar och lagar och kanske även recept på det sättet. Det är när fackmännen vill göra sig hörda utanför gruppen som det lätt kärvar till sig. Man skriver eller talar i sin invanda jargong och lekmannen förstår mestadels inte ett jota. Det man kan vinna på rationellt skrivande i ena ändan förlorar man på orationellt förstående i den [a]ndra, som direktör Einar Selander i Tekniska Nomenklaturcentralen framhöll, därmed sammanfattande hela problemet i en enda bekymrad mening."

Signaturen ADRUP i Dagens Nyheter 1975-10-28, s. 24

Jan Ollner (kallad "verbal ingenjör") talade om fackspråk vid ett möte i Svenska språknämnden:

"En tekniker tog till orda bland alla språkmänniskorna, och utan att göra ett enda syftningsfel höll Jan Ollner från standardiseringskommissionen ett anförande som trollband språkvårdarkåren:
– Den avancerade industrins fackspråk var tidigare obegripligt för alla ickespecialister, menade han, men nu blir mer och mer av det en allmän angelägenhet. Därför är det viktigt att all terminologi blir klar, redig, lättförståelig – och språkligt vårdad."

Dagens Nyheter (Namn och Nytt), 1975-09-20, s. 12

1974

Fil.dr Stig Nilsson håller föredrag vid representantförsamlingens årsmöte om sin avhandling Terminologi och nomenklatur i ett historiskt perspektiv.

TNC anförs som "bevis" i en annons från FIB-aktuellt kring en tvist om materialet Tex-Cote:

(ur Dagens Nyheter 1974-11-04)