TNC-historia 1994–1999

1999

Nordterm-Net avslutas och slutrapporteras, bl.a. vid en med Afnor (den franska standardiseringsorganisationen) samordnad redovisning i Paris.

TNC får två styrelseposter i den europeiska terminologiföreningen, EAFT.

Edic IV avslutas och slutrapporteras. I Eurodicautom finns nu 140 000 termposter med svenskt material, bearbetade av TNC, dvs. lika många uppslagsord som i Nationalencyklopedins ordbok.

TNC deltar på uppdrag av Översättningscentrum i Luxemburg (och via förmedling av Justitiedepartementet) i arbetet med att upprätta en EU-gemensam termbank, Inter Agency Terminology Exchange, som ska integreras i översättnings- och dokumentationsarbetet.

Helena Palm får en arbetsplats i TNCs lokaler för att kunna inleda arbetet med att bilda en termgrupp för de molekylära livsvetenskaperna, senare kallad Svenska biotermgruppen.

Sammantaget under fyraårsperioden 1996–1999 uppvisar TNC ett negativt resultat på 1 465 000 kronor. Detta motsvarar exceptionella engångskostnader i samband med förre föreståndarens avgång och kostnader i samband med flyttning 1998. Exklusive dessa engångskostnader har TNCs verksamhet under perioden givit ett positivt resultat på drygt 300 000 kronor.

Styrelseledamoten Gary Jaekel erbjuder sig att tillträda som vd för TNC. Styrelsen anammar hans erbjudande och han tillträder tjänsten den 1 oktober.

1998

Edic IV avtalas i juni och innebär att ytterligare 30 000 poster ska förses med svenska termer.

Ännu en ansökan inom ramen för MLIS-programmet, Efcot (European Forum for Computer Terminology), lämnas in och blir godkänd. Projektet syftar bl.a. till att bygga upp datatermgrupper i andra länder efter modell från Svenska datatermgruppens arbete.

Den årliga mötesveckan inom ISO/TC37 "Terminology. Principles and coordination" hålls i Stockholm med TNC som värd.

TNC flyttar till nya, ombyggda lokaler vars utformning och färgsättning vi själva påverkat (hyresvärden behövde de gamla lokalerna för andra ändamål). Flyttningen är den kortaste TNC gjort: från Västra vägen 9C till Västra vägen 7B.

1997

Ett tredje uppdrag från Europeiska kommissionen (Edic III) genomförs. Även ett nytt uppdrag från kommissionen om termtjänst för 2 000 termfrågor avtalas.

Ett projektförslag, Nordterm-Net, utarbetas och godkänns av Europeiska kommissionens generaldirektorat XIII som bidragsberättigat till drygt 30 %. Projektet ligger inom ramen för MLIS-programmet (Multilingual Information Society).

Nils Rönnholm skiljs från sitt uppdrag i augusti och Anna-Lena Bucher tillförordnas som föreståndare.

På kansliet finns sjutton personer anställda, därav några med översättarutbildning. Under kortare eller längre perioder arbetar därutöver tio personer på projektbasis, i huvudsak för Edic-uppdrag.

1996

TNC får ett nytt uppdrag (Edic II) att förse Eurodicautom med ytterligare drygt 30 000 svenska termer.

I maj bildas Svenska datatermgruppen. TNC och Svenska språknämnden fungerar som samordnare, och från TNC deltar Åsa Holmér, Urban Hurtig och Gunnel Johansson.

Kjell Westerberg, TNC, deltar i ett konstituerande möte för EAFT, den europeiska terminologiföreningen, i Kolding i Danmark.

TNC har under året två personer stationerade som terminologer på den svenska terminologienheten vid Europeiska kommissionen i Bryssel: Kjell Westerberg följd av Katja Hallberg.

1995

TNC förser i det första Edic-projektet (Edic I) cirka 32 000 termposter med svenska ekvivalenter och källa. Ett tiotal externa experter anlitas. TNC tillhandahåller även en termtjänst för kommissionens översättare.

En ordlista över tekniska basord (TNC 98) kommer ut, omfattande 1 462 termposter över kärnan i det ordförråd som är specifik för det tekniska fackspråket.

TNC tecknar ett Internetabonnemang med e-postadressen tnc(a)tnc.se

1994

Nils Rönnholm tillträder som ny chef i februari och ersätter Anna-Lena Bucher som varit tillförordnad chef under en kort övergångsperiod.

I slutet av året, strax innan Sverige går med i EU, inleder TNC förhandlingar med Europeiska kommissionen om ett nytt slags terminologiuppdrag. I och med Sveriges EU-inträde finns det behov av att komplettera kommissionens termdatabas Eurodicautom med svenskt material. TNC får nu i de så kallade Edic-uppdragen rollen som kvalitetssäkrande och administrativt samordnande organ i Sverige för detta arbete. Avtal tecknas strax före årsskiftet, motsvarande en beläggning av 50 % av TNCs tillgängliga kapacitet för uppdragsverksamhet.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning