TNC-historia 2000–2005

2005

TNC genomför under hösten en tredje 10-poängskurs i terminologi i samarbete med Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. Vid detta tillfälle ges kursen som en nätbaserad distanskurs, vilket bland annat innebär att alla kursträffar sker i elektronisk form utom en inledande och en avslutande ”fysisk” träff. Att genomföra en nätbaserad distanskurs innebär för TNCs del nya pedagogiska utmaningar och ger TNC ny kompetens.

Nordterm 2005 äger rum i Reykjavik på Island och har temat Ord versus termer. Flera av TNCs terminologer bidrar med föredrag.

TNC lanserar en ny webbplats som har arbetats fram med hjälp av webbpubliceringsverktyget Mambo. I oktober utkommer TNC med sin fjärde cd-romskiva, denna gång med namnet TNC-term. Skivan innehåller 45 500 termposter med svenska facktermer och definitioner på svenska samt med termmotsvarigheter på upp till åtta språk. De flesta av termposterna är hämtade från TNCs egna ordlistor. Priset för skivan är 1 200 kronor för en enanvändarlicens.

2004

En ny intressant tillämpning av terminologiska metoder sker i ett projekt som TNC arbetar med under året, nämligen i Landstingens biobanksprojekt. I det projektet har TNC medverkat till en ordlista inom ett delprojekt som är inriktat på utvecklingen av ett samordnat IT-stöd för hantering av information om prover i biobank.
En andra 10-poängskurs i terminologi genomförs vid Stockholms universitet i ett samarbete mellan TNC och Tolk- och översättarinstitutet.

2003

Arbetet med att skissera en utvidgad terminologisk infrastruktur för Sverige fortsätter under 2003. Viktiga delar i en sådan infrastruktur är enligt TNCs förslag dels en nationell termbank, dels ett nätverk av terminologiansvariga personer inom både offentliga och privata organ. TNC har dinskuterat dessa frågor i olika referensgrupper och också fört fram förslagen i olika sammanhang, bland annat till den interdepartementala arbetsgrupp som bereder remissvaren från SOU 2002:27 Mål i mun.

En milstolpe i 2003 års verksamhet är att TNC i samarbete med Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet erbjuder en grundkurs i terminologi om 10 poäng. Kursen riktas till personer med särskild behörighet, främst yrkeserfarna översättare, tolkar och teknikinformatörer. Det är den första fristående kursen i terminologi på universitetsnivå som hålls i Sverige.

2002

TNC får ett särskilt anslag från Näringsdepartementet för att göra en studie som syftar till att lägga grunden till en omfattande terminologisk infrastruktur för Sverige. Projektet, som kallas TISS (Terminologisk infrastruktur i Sverige), består huvudsakligen i att få till stånd ett program för terminologisamordning inom och mellan myndigheter och företag samt att etablera en allmänt tillgänglig terminologiportal på Internet, med en nationell termbank.

En ny ordlista kommer ut: Städteknisk ordlista (TNC 101). Ordlistan, är en revidering av TNC 77 från 1983. Initiativet till arbetet har tagits av Nordiskt Rengöringstekniskt förbund, och ordlistan är utarbetad i samarbete med Sveriges Rengöringstekniska förbund. Den nya ordllistan används bland annat vid certifiering av städpersonal.

Ett samarbete inleds med Naturvetareförbundet som innebär att TNC håller kurser om naturvetenskapligt språk för förbundets medlemmar. Kurserna, som innefattar moment om terminologi, skrivande och skrivregler, syftar till att medvetandegöra och uppmuntra naturvetare som i sin yrkesutövning skriver mycket utan att ha en formell språklig utbildning.

TNC, som under åren 2000–2002 haft två styrelseplatser i den europeiska terminologiföreningen EAFT, medverkar sommaren 2002 i att anordna världskonferensen Terminologi – samverkan och mångfald i Bryssel. I samband med konferensen skrivs den så kallade Brysseldeklarationen under av ett stort antal europeiska terminologiinstitutioner, bland annat TNC. I deklarationen betonas att "stater och regeringar, mellanstatliga och internationella organ, såväl som alla organisationer som sysslar med språkpolitik, [bör] stödja skapandet av terminologiska infrastrukturer [...] [och] uppmuntra initiativ som syftar till att göra industrier och offentlig förvaltning medvetna om vikten av att medverka i terminologiarbete". Med anledning av betänkandet Mål i mun (SOU 2002:27) hålls ett extra styrelsemöte till vilket den parlamentariska kommitténs båda sekreterare inbjuds. TNCs remissyttrande lämnas in till Kulturdepartementet den 16 september och publiceras därefter på TNCs webbplats.

2001

TNC 100 Skrivregler för svenska och engelska från TNC kommer ut i maj. Det är den femte reviderade utgåvan av TNCs skrivregler. Skriften är väsentligen utökad med bland annat ett helt nytt avsnitt om engelska skrivregler för svenska skribenter.

Terminologifrämjandet är det forum där TNCs abonnenter möts. Under året inbjuds alla abonnenter till två seminarier: det första har rubriken Fackspråk och terminologi. Vad handlar det om? till vilket professor Christer Laurén, Vasa universitet, inbjuds att föreläsa. Det andra seminariet är en introduktion i terminologiarbetets teori och metoder och leds av TNCs hela personal.

TNC får i november besked om att ett anbud som inlämnats till Europeiska kommissionen antagits. Arbetet gäller komplettering av Eurodicautom med tusen juridiska begrepp och ska utföras under 2002.

TNC uppmärksammas i en artikel i Ny Teknik: "Kunskap kräver fint språk".

2000

Personalstyrkan uppgår till nitton personer innan fyra personer under sommaren sägs upp i ett försök att minska kostnaderna och därmed rädda TNCs fortlevnad. Men den 16 augusti försätts TNC i konkurs, och hela personalen blir uppsagd den 24 augusti.

Strax därpå tar en grupp i personalen ett initiativ till att undersöka möjligheterna till rekonstruering. Kontakter tas med Svenska språknämnden, Svensk Byggtjänst och SIS.

Det blir så småningom SIS som driver rekonstruktionsfrågan, i huvudsak under Rune Sirvells ledning.

Det nya TNC föreslås bli organiserat som ett aktiebolag. Att den nya organisationen får en brett sammansatt ägarkrets gör att Näringsdepartementet förklarar sig villigt att fortsätta att basfinansiera verksamheten. Den 2 oktober köps inkråmet i TNC via ett av SIS dotterbolag och Anna-Lena Bucher anställs som vd. Nyemission sker under november och resulterar i tio aktieägare och ett aktiekapital på cirka 400 000 kronor. Nyanställningar av den gamla personalen sker. Namnet på nya TNC blir AB Terminologicentrum TNC. Ordförande i styrelsen för Terminologicentrum blir Rune Sirvell.