TNC-historia 2006–2013

2013

TNC får nya uppdrag från några myndigheter, bland annat från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och från Statistiska centralbyrån (SCB). MSB behöver reda ut ett antal begrepp som rör ärendehantering, SCB ett antal statistiska begrepp som rör arbetskraftsundersökning, befolkningsstatistik och nationalräkenskaper.

TNC står som värd för de tjugonde Nordterm-dagarna som äger rum 17-20 juni i Stockholm. Den första dagen hålls en kurs i datamodellering ledd av Hanne Erman Thomsen, Copenhagen Business School. Därefter följer ett två dagar långt symposium på temat  Från förarbete till förvaltning - terminologiarbete steg för steg. Inledningstalare är Ingemar Strandvik, kvalitetsansvarig vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning. Han talar under rubriken "Hur kvalitetssäkras EU-terminologin?". Dagen före midsommarafton avslutas Nordterm 2013 med Nordtermförsamlingen. Då överräcker TNC, som innehaft ordförandeskapet för Nordterm 2011-2013, stafettpinnen (ett paraply) till Island. Innan alla skils åt bjuder TNC till sillunch på sin terrass.

TNCs vd Anna-Lena Bucher tilldelas i mars Svenska Akademiens språkvårdspris "för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård".

TNCs styrelse inleder efter sommaren en rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare till Anna-Lena Bucher som är på väg att gå i pension. I december blir det klart att Karin Dellby utses till ny vd. Karin Dellby kommer från Scania där hon är chef för terminologi, språkvård och översättning på gruppen Språk och publicering inom Scanias servicemarknad. Hon ska tillträda tjänsten i början av 2014.

2012

TNC 103 Betongteknisk ordlista och TNC 104 Basord i våra fackspråk kommer ut. TNC 103 är en revidering av TNC 46 Betongteknisk ordlista, och TNC har medverkat i arbetet på uppdrag av Svenska betongföreningen.

TNC 104 är en revidering av TNC 98 Tekniska basord och är egentligen en fortsättning på det arbete som inleddes redan i början på 40-talet av TNCs dåvarande föreståndare John Wennerberg. Att skapa ordning och reda i det tekniska basordförrådet var ju redan från början en av TNCs uppgifter.

TNC 104 är utvidgad i förhållande till TNC 98 och innehåller inte bara tekniska basord. Det har att göra med att TNC alltmer kommit att arbeta med terminologi inom andra fackområden än de rent tekniska, t.ex. inom offentlig administration och förvaltning.

Den sjätte EAFT-konferensen äger rum i Oslo. Temat är "Terminologi - ansvar och medvetenhet"Dagen före konferensen ordnade TNC tillsammans med Standard Norge och Språkrådet i Norge ett internationellt seminarium, Termintra, om nationella termbanker.  Under seminariet presenteras, förutom Rikstermbanken, termbanker från Schweiz, Finland, Frankrike, Norge, Wales, Kroatien, Danmark, Lettland, Irland, Katalonien, Island och Sápmi.

Antalet termposter i Rikstermbanken uppgår vid årets slut till 92 530.

2011

"I terminologins tjänst sedan 1941" är den slogan som TNC använder under jubileumsåret 2011. Bildspelet 70 termer på 70 år gjorde vi till jubileet.

Att TNC fyller 70 år uppmärksammas också med flera olika aktiviteter under året, bland annat dessa:

I januari inbjuds abonnenter, kunder och nära samarbetsparter till ett öppet hus. Det bjuds också på frågesport, föredrag om TNCs historia och visning av det gamla kortkartoteket.

I maj ordnas ett internationellt seminarium, Terminologiska utmaningar i Europa under 2010-talet, i Bygget på Norrlandsgatan i centrala Stockholm.

Rosa Colomer (Termcat), Katri Seppälä (TSK), Ingemar Strandvik (Europeiska kommissionen)och Anna-Lena Bucher (TNC) talar vid seminariet om terminologiskt ansvar, terminologisk medvetenhet och terminologiska utmaningar på nationell, regional och internationell nivå. Magnus Blücher (Miljödepartementet) kommenterar Strandviks föredrag.

I oktober arrangeras ett seminarium på TNC. Där ställs frågan om det behövs ett ledningssystem för terminologi eller om terminologi bör ingå som en uttalad del i till exempel  kvalitetsledningssystem.

I december håller TNC ett soppseminarium om definitioner med titeln Definitioner – en enda soppa? Deltagarna får höra att en väl avgränsad och precis definition kan liknas vid en buljongtärning.

Nordterm 2011 äger rum i Vasa, Finland, i juni. Temat är Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer. TNC deltar med fyra föredrag i symposiet. TNC leder också en grundkurs i terminologi för de deltagare som valt att gå den.

Flera kontakter och möten hålls med Näringsdepartementet i syfte att få fram en finansiering för ytterligare utveckling och utbyggnad av Rikstermbanken. Och ett tag ser det ut som om fortsatt arbete med Rikstermbanken skulle kunna föras in i regeringens strategi för "digital agenda för Sverige". Under början av hösten visar det sig emellertid att någon finansiering inte går att få under 2011. Arbetet med påfyllnad av nytt material måste därför prioriteras ner något. Vid årets slut uppgår antalet termposter till 80 418.

2010

TNC inleder ett samarbete med Fodina Language Technology AB vid Linköpings universitet. Tillsammans ordnar TNC och Fodina tre seminarier för myndigheter med anledning av paragraf 12 i språklagen (SFS 2009:600) som lyder: "Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas." Fodina och TNC har utformat en modell i fyra steg som kallas Term-O-Stat och som syftar till att stödja myndigheter till att leva upp till paragraf 12.

TNC ordnar i maj seminariet Terminologi till lags för jurister och andra intresserade. Frågor som står i fokus är om det finns något att förlora på terminologiskt utformade legaldefinitioner, och vad som skulle behövas i juristutbildningarna när det gäller definitionsskrivning.

TNC inbjuds att återigen hålla kurser för terminologerna (representerande alla EU-språken) vid EU-institutionerna i Luxemburg och Bryssel. Denna gång rör det sig om fördjupningskurser, främst inriktade på strukturering av innehållet i termbanker.

För tredje året i rad medverkar TNC på uppdrag av Inera i arbetet med HSA Nationell katalogtjänst. Denna elektroniska katalogtjänst ska användas för att identifiera verksamheter inom hälso- och sjukvården samt personalkategorier inom dessa verksamheter.

TNC lägger upp en sida på Facebook med översiktlig information om TNC och Rikstermbanken.

Vid årets slut innehåller Rikstermbanken drygt 72 000 termposter.

2009

Den 19 mars 2009 är en viktig milstolpe i TNCs historia för då lanseras Rikstermbanken på Internet. En ny svensk fackspråklig resurs ser dagens ljus!

Själva invigningen sker i Rosenbads konferenscenter och infrastrukturminister Åsa Torstensson klipper bandet. Lanseringen uppmärksammas i nyhetssändningar i både radio och tv, och i ett flertal dagstidningar. Vid invigningen innehåller Rikstermbanken cirka 53 000 termposter, merparten från TNCs egna ordlistor men också från ordlistor från myndigheter och den finska terminologicentralen TSK. Rikstermbanken innehåller också enstaka termposter ur föreskrifter och förordningar. Cirka 90 olika fackområden är representerade, och termmotsvarigheter finns på följande språk: bosniska, danska, engelska, estniska, finska, franska, färöiska, grekiska, grönländska, isländska, japanska, kroatiska, latin, nordsamiska, norska (bokmål), norska (nynorsk), polska, serbiska, spanska, ryska, svenska, turkiska, tyska.

Under höstterminen genomförs i ett nordiskt samarbete kallat Termdist en grundkurs i terminologi omfattande 7,5 högskolepoäng. TNC är den svenska parten i samarbetet och ansvarar för några avsnitt i kursen. De övriga medverkande är Copenhagen Business School (Köpenhamn), Norges Handelshøyskole (Bergen), Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (Reykjavík), Syddansk Universitet (Kolding) och Vasa universitet (Vasa). Omkring 35 studenter från hela Norden går kursen som pågår i 10 veckor.

Nordterms vartannatårskonferens hålls i Köpenhamn i juni. Flera av TNCs föredrag handlar förstås om Rikstermbanken.

2008

Arbetet med Rikstermbanken är intensivt, och under året kontaktar TNC cirka 90 myndigheter och branschorganisationer för att fråga om deras ordlistor kan få läggas in i Rikstermbanken. Alla svarar positivt på denna förfrågan.

Arbetet med tre ordlistor avslutas: Den första är TNC 102 Svensk-engelsk byggordbok som gjorts på uppdrag av Svensk byggtjänst, ett referensverk med cirka 20 000 uppslagsord från omkring 300 olika källor. Den ges ut både som tryckt publikation och som e-bok.

Den andra ordlistan är Pensionsorden. Den är gjord på uppdrag av Försäkringskassan och publiceras enbart på webben.

Den tredje är den svensk-engelska elektroniska ordlistan, med termer rörande högre utbildning, som är resultatet av uppdraget från Högskoleverket. Den ordlistan publiceras i en första version på Högskoleverkets webbplats, men uppdateringar kommer fortsättningsvis att ske två gånger årligen.

TNC genomför två heldagskurser och fyra halvdagsseminarier för översättare inom EU-institutionerna i Bryssel och Luxemburg. Totalt deltar cirka 300 översättare representerande samtliga 23 officiella EU-språk.

TNC arbetar under året också med ett uppdrag från Scania som rör granskning och uppdatering av svensk-engelsk karossörsterminologi.

2007

I februari har TNC utvecklat en prototyp av Rikstermbanken innehållande några TNC-ordlistor, Socialstyrelsens termbank m.m. En logotyp har också tagits fram.

Socialstyrelsen får i uppdrag från Socialdepartementet att koordinera översättningen till svenska av det brittiska amerikanska begrepps- och klassifikationssystemet Snomed CT som innehåller cirka 350 000 fraser och benämningar. Snomed CT ska användas kliniskt inom vård och omsorg i syfte att utveckla effektiva informationssystem för enhetlig och entydig förmedling människor emellan (patienter, vård- och omsorgspersonal) av information. TNC får nya uppdrag från Socialstyrelsen i samband med Snomed CT-arbetet. TNCs roll är dels att utforma språkliga riktlinjer för översättare och granskare, dels att sitta med i ett redaktionsråd där beslut om särskilt knepiga översättningsfrågor tas. Översättningen av Snomed CT beräknas pågå under fyra år.

Högskoleverket fåri uppdrag av regeringen att göra en svensk–engelsk terminologi för högre utbildning. Ordlistan ska finnas tillgänglig på Högskoleverkets webbplats och även i den kommande Rikstermbanken. En terminolog från TNC anlitas för att leda arbetet i en projektgrupp vid Högskoleverket.

Under höstterminen ger TNC i samarbete med Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet den fjärde grundkursen i terminologi. Den ges för andra gången som en nätbaserad distanskurs och cirka 25 studenter deltar.

TNC genomför två heldagskurser för svenska översättare vid Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet i Bryssel och Luxemburg.

TNCs styrelse får en ny styrelseordförande, Ingegerd Dirtoft, Karlstads universitet, avdelningen för externa relationer.

2006

TNC får i mars enligt ett regeringsbeslut 1,5 miljoner kronor för att börja uppbyggnaden av en nationell termbank, Rikstermbanken. Regeringen menar att en bra utformad och kvalitetssäkrad termbank på sikt kan bli ett effektivt verktyg för fackexperter och översättare, men också för medier, företag, myndigheter och högskolor, som snabbt kan behöva få tillgång till aktuell svensk terminologi med entydiga begreppsavgränsningar. På TNC påbörjas arbetet med att utveckla en programvara som är inspirerad av EU:s programvara för den institutionsgemensamma termbanken, som bär namnet IATE (Interactive Terminology for Europe).

TNC ordnar två korta gratisseminarier, det ena på Solna bibliotek och det andra i en konferenssal i Göteborg. Seminarierna med titeln Vad betyder "reda ut begreppen"? lockar sammanlagt drygt 100 åhörare.

TNC-aktuellt börjar åter ges ut under hösten som ett enkelt e-brev. Ganska snart har över 150 personer anmält sig som mottagare.

TNCs vd Anna-Lena Bucher tilldelas Eugen Wüster Special Prize. Prismotiveringen lyder: "In recognition of indefatigable efforts to advance and promote the disciplin of terminology". Priset delas ut av Infoterm, International Esperanto Museum vid Wiens nationalbibliotek och Wiens universitet.