TNC-historia 2014–2019

2019

Den 1 januari 2019 finns officiellt inte Terminologicentrum TNC kvar efter drygt 77 års verksamhet. Efterspelet innebär dock överföring av medel till Biotermgruppen och fortsatt överföring av material till Riksarkivet. Terminologifrämjandet får möjlighet att överta information från TNCs tidigare webbplats och domännamnet tnc.se. Den 10 juli håller likvidatorn en avslutande bolagsstämma med slutredovisning av medlen som fördelas mellan ägarna. SIS och Byggtjänst uttrycker intresse för att överta ansvaret för Byggtermbanken, men i skrivande stund (september 2019) har inget hänt. Efter testningsarbete flyttas i augusti Rikstermbanken över från SIS till Isofs server.

Terminologicentrum får ”postumt” Språkförsvarets språkpris 2019.

2018

Vid bolagsstämman den 22 februari fattas beslut om att TNC ska försättas i frivillig likvidation den 31 december 2018. Då har antalet anställda krympt till två personer, som båda blir uppsagda i samband med beslutet om likvidationen. Vd:n Anneli Alersjö (f.d. Rafiq) får en ny tjänst utanför TNC och SIS redan före årets slut.

Några av TNC-projekten fortgår, några avslutas och det görs ett framryck för att importera så mycket material som möjligt i Rikstermbanken. Men personalbristen medför att TNCs vd flyttar över arbetsuppgifter till den språkavdelning som inrättats på SIS och som TNCs vd också är chef för. Arbetet går därför på sparlåga, men det EU-projekt om att samla in terminologiskt underlag för att bättra EUs maskinöversättningstjänst fortlöper liksom viss termtjänst och någon enstaka utbildning.

I slutet av 2018 bildas Terminologifrämjandet av tidigare TNC-anställda. Den 31 december går TNC i graven.

2017

De terminologirelaterade projekten inom hälso- och sjukvården fortsätter och flera av TNCs medarbetare arbetar i princip heltid med det nationella fackspråket, HSA och Inera. TNCs medverkan i projektet Stöd för rätt sjukskrivning som leds av SKL fortsätter och intensifieras.

TNC deltar i ett större EU-projekt, eTranslation Termbank (eTTB), som syftar till att samla in terminologiska resurser som kan förbättra MC@EC – det maskinöversättningssystem som utvecklats av EU och som ska kunna användas av medlemsstaterna.

TNC får nya uppdrag från Riksantikvarieämbetet och Arbetsförmedlingen.

TNC fortsätter samarbetet med forskarna från forskarnätverket ”Termer och terminologisering”.

Nordterm 2017 anordnas i Kongsberg av Språkrådet i Norge, 12–15 juni. Temat är ”Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem?” och TNC bidrar med två föredrag.

TNC deltar för första gången i juryn som har som uppgift att utse vinnaren av Klarspråkskristallen.

I september flyttas TNC till nya lokaler inom SIS på Torsplan/Solnavägen 1 E i den nya stadsdelen Hagastaden i Stockholm.

I ISOFs regleringsbrev för 2017 begärs ett förslag på hur ansvarsfördelningen inom det offentliga terminologiarbetet ytterligare kan preciseras. ISOF anlitar professor Kerstin Norén, Göteborgs universitet, för en studie om ansvarsfördelningen. Kerstin Norén genomför ett stort antal intervjuer med olika aktörer inom terminologiområdet, däribland TNCs ledning och personal. Hon besöker också TNC för att inhämta erfarenheter och tankar om framtiden. En workshop hålls med TNCs ägare. Språkrådet levererar på grundval av Noréns studie rapporten ”Förslag på ansvarsfördelning inom det offentliga terminologiarbetet” till Kulturdepartementet i juni 2017. I rapporten beskrivs hur arbetet och ansvaret för svensk offentlig terminologi kan fördelas mellan offentliga och privata aktörer, och att kompetensen på TNC ska bevaras. ISOFs roll ska bl.a. vara att stödja myndigheters termarbete.

I december meddelas att TNC får tilldelat 2 miljoner kronor i statsbidrag för offentligt terminologiarbete under 2018.

Tillförordnandet av Anneli Rafiq som vd förlängs. Hon får dessutom ett uppdrag att (som försäljningschef) samtidigt inom SIS leda en nyupprättad avdelning för språk och terminologi som erbjuder företag och organisationer tjänster för förbättring och utveckling av verksamhetsspecifikt språkbruk, bland annat genom terminologiarbete och översättning.

Personalstyrkan minskar pga. uppsägningar och arbetsbyte under året. De som säger upp sig ersätts inte. I slutet av året har TNC tre anställda (motsvarande två heltidstjänster), varav 1,5 är tjänstlediga.

2016

TNC arbetar med flera myndigheter i kortare projekt, bland annat Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten, Myndigheten för tillgängliga medier. Samtidigt fortsätter långsiktiga projekt som arbetet med Universitets- och högskolerådets ordbok och Socialstyrelsens olika projekt. Ett större projekt lett av SKL och Försäkringskassan inleds: SRS, Stöd för rätt sjukskrivning. TNCs terminologiska kompetens efterfrågas fortsatt i andra typer av uppdrag än rena terminologiprojekt, t.ex. informationsmodellering, verksamhetsutveckling, klassifikationer och kodverk eller i utvecklingen av it-stöd. Under året arbetade TNC med sådana uppdrag för Inera, E-hälsomyndigheten och Stockholms läns landsting (SLL).

Tre av TNCs terminologer arbetar under hösten på SIS med ett projekt som syftar till att höja kvaliteten på de standarder som publiceras på svenska, framför allt ur ett språkligt perspektiv, samt till att förbättra processerna som är kopplade till granskningen av standarder. TNCs kartläggning och analys resulterar i en nulägesrapport och en börlägesrapport.

TNC deltar i ett nordiskt projekt, Nordisk termbase, som syftar till att främja mobilitet i Norden. En termbank med termer och definitioner rörande utbildning och arbetsmarknad på bokmål, danska, finlandssvenska, finska, isländska, nynorsk, svenska och sverigefinska byggs upp.

TNC genomför tillsammans med EU-representationen i Stockholm och Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet konferensen ”Språk och integration – Översättning och tolkning i samhällets tjänst” som ägde rum på Europahuset i Stockholm den 22 november.

Flera TNC-medarbetare publicerar artiklar i antologin ”Tänkta termer” som ges ut av Vasa universitet, Finland.

Den åttonde världskonferensen i terminologi genomförs i samarbete med TermCoord på Europaparlamentet i Luxemburg, 14–15 november. TNC, som innehar ordförandeskapet för Europeiska terminologiföreningen EAFT, leder konferensen.

TNC firar i december sitt 75-årsjubileum genom att ge ut TNC 106 "Litet lexikon" tillsammans med konstnären Jan Stenmark.

I januari 2016 presenteras resultatet av utredningen om offentligt terminologiarbete i form av en promemoria från Näringsdepartementet. TNC yttrar sig över utredningens förslag – liksom flera andra instanser.

I promemorian lämnas bedömningar och förslag gällande statens ansvar för terminologiarbete varav ett är att ISOF ska få ett tydligare och mer övergripande ansvar för offentligt terminologiarbete. Det sägs även att det statliga bidraget till TNC bör preciseras och inriktas på ett antal definierade allmännyttiga tjänster. I utredningen sägs att en del av medlen bör kunna bekosta ISOFs övergripande ansvar för verksamheten.

SIS, TNCs störste ägare (46 %) framför till övriga ägare att de önskar överta samtliga aktier i TNC med hänvisning till den osäkra situationen vad gäller statsbidraget. Flera ägarmöten hålls i frågan. Till sommaren säljer Teknikföretagen, IKEM och Jernkontoret sina aktier till SIS. Sveriges Ingenjörer överlämnar i stället sina andelar till Svenska Akademien. Vid årets slut innehar SIS 72 % av aktierna och är därmed majoritetsägare. Minoritetsägare är Svenska Akademien, Metamatrix och TSK.

TNCs vd Karin Dellby avgår och ersätts i september av en tillförordnad vd, Anneli Rafiq som under året representerat SIS som styrelseledamot i TNC. Anna-Lena Bucher, TNCs tidigare vd, har varit styrelseordförande sedan 2015 men ersätts vid årsstämman av SIS vd Thomas Idermark. Samtliga övriga ledamöter i TNCs styrelse är anställda vid SIS.

2015

Under året har TNC många stora och små uppdrag. Uppdragen kan delas in i två huvudgrupper. I den första huvudgruppen är målet att reda ut begrepp för att komma fram till definitioner och termer som ska underlätta kommunikationen mellan människor som är verksamma inom ett fackområde. Hit hör uppdraget för Universitets- och högskolerådet som TNC arbetat med sedan 2007. Här håller terminologer från TNC i arbetet med en svensk-engelsk databas för den högre utbildningen, som nu består av 1 542 poster. Det typiska användningsområdet för den här typen av uppdrag – som en sådan databas – är skrivna texter, till exempel rapporter och instruktioner som ska kunna tolkas entydigt.

I den andra huvudgruppen är det långsiktiga syftet att säkerställa kvaliteten på datoriserad information. Det kan handla om klassifikationer (som för Sveriges Kommuner och Landsting) eller informationsmodeller (som för Socialstyrelsen). Avsikten med dessa uppdrag är att göra tydligt vilken information som ska fångas eller lagras för ett särskilt ändamål. För att komma fram till det är den terminologiska metoden ett verkningsfullt stöd. I dessa uppdrag har TNC ofta samarbetat med informatiker och verksamhetsanalytiker, ett samarbete som varit mycket fruktbart och utvecklande.

Utbildningsverksamheten bedrivs i oförminskad skala. TNC utbildar studenter i terminologiarbetets metoder och principer vid flera olika universitet. Dessutom hålls skräddarsydda kurser för bland annat teknikinformationsföretag, riksdagen och Utrikesdepartementet. Sex öppna kurser hålls också i TNCs bibliotek.

Rikstermbanken växer och omfattar vid årets slut 113 800 termposter (101 900 vid utgången av 2014). Mest sökta är som vanligt byggtermer, till exempel småhus, storkök, byggnad, våning, komplementbyggnad, våningsplan, byggnadsarea, bruttoarea och bostad.

Personalstyrkan på TNC utökas med två nya terminologer som ersätter dem som slutade under 2013 och 2014.

I vårpropositionen aviserar regeringen att TNC får oförändrat anslag under 2016. Samtidigt beslutar man att tillsätta en så kallad bokstavsutredning om det offentliga terminologiarbetet i Sverige, som inleds i oktober. Utredare blir ämnesrådet Ingrid Strömberg och enligt uppdraget ska hon bl.a. lämna förslag till hur ”svensk terminologi kan organiseras för att offentligt terminologiarbete ska bli mer effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt”.

Framtiden för TNC är därmed fortsatt osäker.

2014

En epok avslutas i och med att Anna-Lena Bucher går i pension. Anna-Lena har verkat som vd i drygt 10 år och innan dess varit terminolog sedan 1973. Förutom ett uppskattat ledarskap har hennes gärning omfattat mycket utbildning, många föreläsningar och artiklar och ett stort antal terminologiprojekt. Anna-Lena uppvaktas vid pensioneringen av många representanter för kunder och samarbetsorganisationer. Ytterligare en TNC-medarbetare går i pension vid årets slut, liksom två andra gjorde året dessförinnan. I och med det har TNC genomgått något av ett generationsskifte, och vi planerar för nyrekryteringar under 2015.

Första halvåret av 2014 ägnas till stor del åt utbildning. TNC håller bland annat två längre kurser i fackspråk och terminologi för blivande översättare och tolkar på Tolk- och översättarinstitutet.

TNC är också engagerat i två nya projekt där vi samarbetar med informatiker och verksamhetsanalytiker, båda inom ramen för Socialstyrelsen. TNCs roll är att stödja i arbetet med verksamhetsbeskrivningar och informationsmodeller genom att använda den terminologiska metoden, och att koppla arbetet till det gängse fackspråket. Samarbetet är spännande och utvecklande på många sätt.

Den stora händelsen under året är av dystert slag och inträffar den 23 oktober, när regeringens budgetproposition presenteras. I budgetpropositionen föreslås att TNCs statliga anslag ska minskas med 4 miljoner kronor från 2016. Förstämning sprider sig på TNC men den förbyts snart i stolthet och tacksamhet över det fantastiska stöd som visas oss. Det skrivs bloggar, insändare och debattartiklar i tidningar, brev till den ansvarige ministern Mikael Damberg, och i alla dessa uttrycks respekt och stöd för vår verksamhet. En namninsamling startas, och den samlar 2 500 underskrifter innan den avslutas den 31 december.

Svenska Akademiens 16 ledamöter skriver en debattartikel i Dagens Nyheter 9 november:

Som alla vet röstades budgetpropositionen inte igenom i riksdagen, utan oppositionens budget antogs. I budgeten för utgiftsområde Näringsliv, där TNCs anslag ingår, framgår att TNC får oförändrat anslag för 2015, och anslaget föreslås även för kommande år vara kvar på samma nivå och alltså inte minskas. Regeringen uttalar dock inte själv hur den avser att hantera TNCs anslag efter 2015. Läget för TNC är därmed mycket oklart.