anamnes

Fråga: Jag har noterat att ordet anamnes används med olika förled som t.ex. läkemedelsanamnes, rökanamnes etc. För mig är anamnes något som förknippas starkt med sjukdom. Jag har varit ute och googlat på det men blir inte så mycket klokare. Fick träff på Wikipedia där det omnämns som ”förhistoria”, vilket fungerar bra med tanke på de förled som börjar sättas på anamnes. Tittade sedan i Rikstermbanken och får fem träffar på anamnes där alla definierar det som sjukhistoria eller beskrivning av sjukdomen och hur den uppstod. Och då får jag känslan av att anamnes har med sjukdomshistoria att göra. Första termposten är från Dietisternas Riksförbund. Tittar man på hela termposten så finns både kostanamnes och nutritionsanamnes. Ingen av dessa har med sjukdom att göra utan är ett strukturerat samtal om t.ex. matvanor, alltså inget kring sjukdomshistoria. Tycker detta blir lite förvirrande. Är anamnes en förhistoria, personens egen historia kring ett ämne som kost och nutrition, rökning, läkemedel, sjukdom m.m., eller är det enbart förknippat med sjukdom?

Svar: Traditionellt kan man nog säga att anamnes som du säger är förknippat med sjukdomar. Läkaren inleder med att ta upp anamnes, patienten får berätta om sin sjukdom, och så avslutas behandlingen med en epikris, en sammanfattande slutbedömning av en patients sjukdomsbild och behandling. De flesta källor som jag har sökt i kopplar anamnes till just sjukdom. Bengt Lundh och Jörgen Malmquist, Medicinska ord (2009), öppnar för att även andra uppgifter kan ingå i en anamnes. Så här står det där om anamnes:

”ursprungligen benämning på patientens (och/eller anhörigas, arbetskamraters m.fl.) skildring av hur en sjukdom utvecklats (och ev. behandlats), sjukhistorian. Numera brukar man med anamnes också avse en rad andra uppgifter om patienten och sjukdomen, t.ex. information om den eventuella förekomsten av ärftliga sjukdomar, om arbete och arbetsförhållanden, om alkohol-, tobaks- och läkemedelsbruk, hem- och familjeförhållanden samt om tidigare sjukdomar. I vidare bemärkelse kan man i anamnes innefatta tillgänglig information från medicinska källor: resultat av tidigare utförda medicinska undersökningar, bedömningar och behandlingar.”

Kanske vill man visa att ens eget område är viktigt, och därför lägger man på ett förled, som i t.ex. nutritionsanamnes, även om det inte ingår i den traditionella betydelsen av anamnes. Man kan ju tänka sig att man i stället för att sätta ett förled framför skriver något i stil med ”den del av anamnesen som rör nutrition, läkemedel, rökvanor” etc.

Frågedatum: 2014-09-08


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning