brukare

Fråga: Jag undrar vem som kom på ordet brukare. Den dagen jag sitter på ett äldreboende är jag fortfarande en människa av kött och blod, kanske lite trött i hjärnan eller kroppen. Men, jag vill inte kallas brukare när jag inte längre kan bo hemma!

Svar:Brukare är en term som Socialstyrelsen och TNC rekommenderar för benämning av en person som får, eller som är under utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten. Termen är framför allt avsedd att användas av administratörer, politiker och forskare, och naturligtvis ska inte du av vårdpersonal bli kallad för brukare – ditt eget namn är mycket lämpligare! Inom vissa av äldreomsorgens verksamheter förekommer redan brukare som benämning av de äldre personerna, men även andra benämningar. De benämningarna behöver inte bytas ut mot brukare i interna samtal eller texter inom verksamheten, utan det är upp till personalen själva att avgöra benämning.

Ordet brukare har använts länge och av olika grupper med olika betydelser. Kärnan i begreppet ligger i den allmänna definitionen ’person som tar något i bruk’. När brukare började användas inom den offentliga sektorn fanns en önskan att tydliggöra en sorts delaktighet och medansvar i aktiviteten att ta insatser, främst sociala insatser, ”i bruk”. Detta ansågs ordet brukare signalera. I samma anda bildades så kallade brukarorganisationer och brukarråd, där det talades om brukarinflytande och brukarmedverkan.

Enligt definitionen av brukare kan man se att personerna som ingår i begreppet är en mycket heterogen grupp.  På samma sätt förhåller sig det med personerna bakom begreppet patient. En patient kan ju vara vem som helst som får någon form av hälso- och sjukvård. Inom socialtjänstens verksamheter finns liksom inom vården ett klart behov av en övergripande term som brukare för att kunna tala övergripande om olika verksamheter inom socialtjänsten, till exempel för att sammanställa statistik och skriva enhetliga verksamhetsplaner.  Det är därför som termen noggrant har utretts och sedan rekommenderats. Läs hela rekommendationen i Socialstyrelsens termbank.

Frågedatum: 2015-03-24


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.