civilsamhälle

Fråga: Termen civilsamhälle förekommer i Kulturutredningen. Det definieras inte i utredningen och det verkar som om många svänger sig med uttrycket utan att reflektera över betydelsen. Har ni någon definition?

Svar: Här är en definition av civilt samhälle (som verkar vara en alternativ skrivning vid sidan om civilsamhälle) ur Statsvetenskapligt lexikon från 1997: 'samlingsbeteckning för de grupperingar, föreningar och organisationer som existerar oberoende av staten i ett demokratiskt samhälle'. I Sociologiskt lexikon från 1997 skriver man: "I modernt språkbruk används termen ofta om de områden av det samhälleliga livet som är självorganiserande och således faller utanför såväl det marknadsstyrda som det statligt organiserade." Wikipedia ger exempel på sådana grupperingar som utgör civilsamhället: "kyrkan, fackföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar och välgörenhetsorganisationer" och skriver också: "Civilsamhället kan emellertid också definieras som den utanför statsapparaten förekommande sociala interaktionen mellan medborgare." Begreppet civilsamhälle har också behandlats i Demokratiutredningens forskarvolym VIII, SOU 1999:84.

Summa summarum: I Kulturutredningen borde man ha definierat vad man menar just där med civilsamhälle, eftersom begreppet används med olika innebörd i olika sammanhang.

Frågedatum: 2009-04-16


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning