Våra senaste inlägg

läslighet

Fråga: Hur definieras läslighet och läsbarhet? Vad är skillnaden?

Svar: Vi har inte hittat några tydliga exempel från läsnings- och begriplighetsforskningen där begreppen ställs mot varandra, men vi har belägg för dem var för sig. Läslighet handlar om textens typografiska utformning, om den går att läsa (tydlig stil, antal punkter osv.). Läsbarhet brukar beteckna textens "mätbara begriplighet", t.ex. det som man kan få fram med LIX (läsbarhetsindex), då man bl.a. beräknar antalet långa ord per mening. Läsbarheten säger alltså ingenting om läsarens upplevelse av lättlästhet. Läsbarhet brukar jämföras med just lättlästhet där den subjektiva upplevelsen vägs in. En läsbar text behöver heller inte vara begriplig enligt dessa definitioner. Andra belägg motsäger delvis det ovanstående. Där sägs läsligheten vara textens layout, typografi och tryckteknik (= utformning), medan läsvärdet är innehållets kvalitet och relevans. Läsbarheten är summan av läsligheten och läsvärdet. Det tycks med andra ord inte finnas en entydig definition av läsbarhet.

Frågedatum: 2000-04-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.