önolog

Fråga: Rekommenderar TNC önolog eller œnolog (oenolog)?

Svar: Båda formerna existerar men vi rekommenderar önolog. Utvecklingen tycks ha varit enolog – œnolog – önolog. Öno- kommer ursprungligen från grekiskans oinos (vin). Oi på grekiska har ofta blivit e på svenska, t.ex. ekonomi av oikonomia (oikos betyder hus). Både önolog och ekonomi har lånats in i svenskan via franskan (œnologue resp. économie). Att ett och samma grekiska fonem har fått olika uttal och därmed form på franska beror nog på att man i fallet œno- lånade direkt från grekiskan (1600-tal) och i fallet éco- lånet gick via latin oeco- (1200–1300-tal) som uppenbarligen utvecklades till ett e-uttal. Den svenska formen enolog är nog en tidig analogibildning till andra, ursprungligen grekiska, ord i svenskan, som ekonomi, där oi har blivit e (jfr tyskans Ökonomie). Senare blev den franska formen på œ- vanligare och på senare tid har termen försvenskats till ö-. En spontan försvenskning p.g.a. ökad användning av termen?

Frågedatum: 2000-03-27


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning