Små funderingar

På en butiksfasad står det småel vid sidan av ”tvättmaskiner” och ”vitvaror” och det är först svårt att läsa ut ordet. Sedan går tanken till vad som verkligen avses och det handlar om mindre elektriska hushållsapparater av typen stavmixer och elvisp. Anledningen till förvåningen kan vara ”krocken” mellan pluralformen ”små-” och det följande ”-el” som inte brukar kopplas till just plural. Här går det dock att jämföra med andra sammansättningar med ”små-” och substantiv som ”-godis” och ”-spik” där obestämd mängd avses.

I andra sammansättningar upplevs ”små-” som ett mer logiskt förled, t.ex. i ”småtimmarna”, ”småsyskon” och ”småhus”. Just småhus är faktiskt en term som sedan länge har sin plats i fackspråket. I TNC 95 Plan- och byggtermer 1994 definieras begreppet som ’bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter’ medan det ”nya” småhus har kommit att stå för ett annat begrepp: det som på engelska kallas för tiny house eller tiny home[1].

Tiny house definieras som ett boende om max 37 kvadratmeter[2], men de kan vara mycket mindre. Ett tiny house kan stå på mark, på hjul, vara i en vagn, i en container eller på en flotte[3]. Husvagnar, husbilar, husbåtar och stugor är exempel på vad som kan utgöra tiny house, vilket också vidgar definitionen på "hus”. Oftast används den svenska termen småhus, det är dock inte att rekommendera att kidnappa en etablerad term och använda den för ett nytt begrepp eftersom det kan vara vilseledande. I det här fallet verkar det som om man lite oreflekterat direktöversatt från engelskan.

Frågan blir då vilken svensk term som skulle kunna användas i stället? Man kan fundera både på förledet och efterledet. Kanske -bostad i stället för -hus eftersom även husvagnar kan komma i fråga? Småbostad, lillbostad? Förleden mini- och mikro- förekommer på andra språk så minibostad, mikrobostad eller kanske miniboende eller mikroboende är andra alternativ.


[1] ”Tiny house”-rörelsen startade i USA på 1990-talet och avser en rörelse där människor väljer att bo mindre av ideologiska, miljömässiga, ekonomiska eller andra skäl. Med mindre yta finns också mindre plats och därmed kan konsumtionen minskas överlag etc.

[2] Johansson, Sandra. 2020. Tiny House - att bygga och bo i ett riktigt litet hus. Byggahus.se, https://www.byggahus.se/tiny-house-att-bygga-och-bo-i-ett-riktigt-litet-hus

[3] Ripa, Nicole. 2019. Bygglovsregler för Tiny Homes. En sammanställning över de lagar som gäller idag och de möjligheter som finns för Tiny Homes i Sverige, Mittuniversitetet, http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1392011/FULLTEXT01.pdf