Twitter, ur­val om terminologi

TNC-termfrågor

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att hitta en vedertagen svensk term för round robin, ett uttryck som man i analyslabb använder när ett antal olika labb analyserar samma prov enligt en viss metod, och sedan jämför resultaten. Jag har fått två förslag från annat håll: ringtest och jämförelsetest? Går de att använda?

Svar:Använd provningsjämförelse, det verkar vara ett etablerat uttryck för detta begrepp.

Frågedatum: 2012-06-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Vi översätter bland annat etiketter för livsmedel och undrar över den bästa översättningen av flavouring till svenska. Det engelska uttrycket kan dyka upp på flera olika förpackningar och följs inte av några exempel på ämnen. Tidigare har vi skrivit smak- eller aromämnen eller aromämnen/smakämnen.

Svar:TNC rekommenderar översättningen aromämnen i den här kontexten (livsmedel). De flesta källor pekar mot den termen, även om man i allmänspråk oftare kanske skulle prata om smakämnen. Vi avråder från den oprecisa skrivningen aromämnen/smakämnen.

Frågedatum: 2012-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Fråga: Finns det något särskilt uttryck för "over the air" på svenska? Eller är det samma sak som trådlös eller fjärr-? På vårt företag har vi utvecklat en tjänst där vi kan uppdatera mjukvara via mobiltelefonnätet, och det är den tjänsten som vi kallar "Over the Air". Och vilken är skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering"? Konstruktörerna av den här tjänsten föreslår nämligen "Over the Air Upgrade" på engelska men "fjärruppdatering" på svenska.

Svar:Vi föreslår fjärruppgradering. Svenska datatermgruppen har sagt följande om skillnaden mellan "uppgradering" och "uppdatering": En uppgradering innebär i regel en större ändring av programmet, med nya funktioner etc., än en uppdatering. Därför är det vanligare att en uppgradering kostar pengar medan en uppdatering kan vara gratis. Oftast gäller uppdateringar felrättning utan kostnad.

Frågedatum: 2011-12-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Små funderingar

På en butiksfasad står det ”småel” vid sidan av ”tvättmaskiner” och ”vitvaror” och det är först svårt att läsa ut ordet. Sedan går tanken till vad som verkligen avses och det handlar om mindre elektriska hushållsapparater av typen stavmixer och elvisp. Anledningen till förvåningen kan vara ”krocken” mellan pluralformen ”små-” och det följande ”-el” som inte brukar kopplas till just plural. Här går det dock att jämföra med andra sammansättningar med ”små-” och substantiv som ”-godis” och ”-spik” där obestämd mängd avses.

I andra sammansättningar upplevs ”små-” som ett mer logiskt förled, t.ex. i ”småtimmarna”, ”småsyskon” och ”småhus”. Just småhus är faktiskt en term som sedan länge har sin plats i fackspråket. I TNC 95 Plan- och byggtermer 1994 definieras begreppet som ’bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter’ medan det ”nya” småhus har kommit att stå för ett annat begrepp: det som på engelska kallas för tiny house eller tiny home[1].

Tiny house definieras som ett boende om max 37 kvadratmeter[2], men de kan vara mycket mindre. Ett tiny house kan stå på mark, på hjul, vara i en vagn, i en container eller på en flotte[3]. Husvagnar, husbilar, husbåtar och stugor är exempel på vad som kan utgöra tiny house, vilket också vidgar definitionen på "hus”. Oftast används den svenska termen småhus, det är dock inte att rekommendera att kidnappa en etablerad term och använda den för ett nytt begrepp eftersom det kan vara vilseledande. I det här fallet verkar det som om man lite oreflekterat direktöversatt från engelskan. Frågan blir då vilken svensk term som skulle kunna användas i stället? Man kan fundera både på förledet och efterledet. Kanske -bostad i stället för -hus eftersom även husvagnar kan komma i fråga? Småbostad, lillbostad? Förleden mini- och mikro- förekommer på andra språk så minibostad, mikrobostad eller kanske miniboende eller mikroboende är andra alternativ.


[1] ”Tiny house”-rörelsen startade i USA på 1990-talet och avser en rörelse där människor väljer att bo mindre av ideologiska, miljömässiga, ekonomiska eller andra skäl. Med mindre yta finns också mindre plats och därmed kan konsumtionen minskas överlag etc.

[2] Johansson, Sandra. 2020. Tiny House - att bygga och bo i ett riktigt litet hus. Byggahus.se, https://www.byggahus.se/tiny-house-att-bygga-och-bo-i-ett-riktigt-litet-hus

[3] Ripa, Nicole. 2019. Bygglovsregler för Tiny Homes. En sammanställning över de lagar som gäller idag och de möjligheter som finns för Tiny Homes i Sverige, Mittuniversitetet, http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1392011/FULLTEXT01.pdf