TNC-historia 1942–1955

1955–1956

Det svåra problemet med hur man ska förfara med de inströmmande engelska orden leder till en serie TNC-spalter i Teknisk Tidskrift. Där diskuterar TNC problemet från olika synpunkter och preciserar sin egen inställning, efter sedvanligt samråd med Nämnden för svensk språkvård.

John Wennerberg debatterar petroleumnomenklatur i Teknisk Tidskrift (årg. 85 1955, s. 844) och skriver bl.a. följande om TNCs uppgift:

"TNC lämnar principiellt råd och rekommendationer men
ställer inga krav i sin nomenklaturkritik. Den som fått ett
granskningsbesked från TNC kan i en eller flera
kritiserade punkter vilja fasthålla vid den ursprungliga
lydelsen, av särskilda, kanske vägande skäl, som inte framgår
av den förda korrespondensen. I det nu aktuella fallet
saknas kännedom om anledningen till att TNC:s
påpekanden och motförslag ej kunnat accepteras, och de i den
slutliga ordlistan kvarstående bristerna förefaller därför
alltjämt betänkliga. Ett önskemål vore att TNC med
hänsyn till sitt fortsatta arbete alltid finge veta orsakerna till
eventuella avvikelser från rådgivningen, särskilt när den
rör så väsentliga ting som det här är fråga om."

John Wennerberg tilldelas ett språkvårdspris av Svenska Akademien "för sin verksamhet i den tekniska språkvården".

ur Dagens Nyheter, 1955-12-21

1950

Sveriges Radio gör ett reportage från TNC.

Ur Svenska Dagbladet 1950-07-17

1949

I slutet av november hålls i Västerås en tredagarskurs med syfte att "lämna personer, som är verksamma inom standardiserings-, reklam-, informations-, biblioteks- och nomenklaturarbetet, en orientering i
ordbildning och formuleringsfrågor. Programmet omfattade
åtta föredrag, åtföljda av diskussioner; huvudföredragshållare var tekn. dr J Wennerberg och lektor G Bergman. Kursen samlade ett femtiotal deltagare, representerande statliga verk, industrins organisationer och industriföretag. Det allmänna omdömet var, att kursen hade varit mycket
givande och borde upprepas. Särskilt önskade man, att mera tid skulle anslås åt diskussionerna, vilka var mycket livliga. Om kursen upprepas avser TNC att ta hänsyn till dessa erfarenheter." (Teknisk tidskrift)

1947

Ett statligt bidrag på 30 000 kronor utgår för första gången.

1946

John Wennerberg håller föredrag vid Svenska Elektroingenjörsföreningen sammanträde den 15 februari. Ämnet för "det i mycket underhållande form
framförda föredraget" var "Språkvård inom elektrotekniken" och Wennerberg framhöll att vården av elektroteknikens nomenklatur nått mycket långt, men att mycket ännu återstår att göra. Han betonade också att det ofta är "av stor vikt att nya nomenklaturproblem behandlas raskt, eljest kan ogräsfloran lätt växa över huvudet." TNC:s kortarkiv sades innehålla ca 75 000 ord och uttryck, och överenskommelse hade träffats med ca 130 rådgivare inom olika grenar av tekniken.

1945

En gjuteriteknisk ordlista (TNC 5) utkommer – TNCs första ordlista. I den slås fast vad som kan rekommenderas som "god gjuteriteknisk svenska av i dag".

TNCs språklige rådgivare Hans Reutercrona avlider. Till hans efterträdare utses Gösta Bergman.

Tre personer arbetar nu vid sekretariatet. Antalet tekniska rådgivare uppgår till cirka 150 personer.

1944

Många frågor av mer allmänspråklig natur ställs till TNC. Behovet av språklig rådgivning är således stor, och TNC är därför en av tillskyndarna till bildandet av Nämnden för svensk språkvård (senare Svenska språknämnden, från 2007 Språkrådet). Nämnden får till uppgift att utöva en allmänt normerande och rådgivande språklig verksamhet. Lektor Gösta Bergman är dess förste föreståndare. Samarbete mellan nämnden och TNC inleds omedelbart.

Representanter från det norska RTT (Rådet for teknisk terminologi) och den danska Terminologicentralen besöker TNC. Man kommer överens om att hålla varandra underrättade om viktigare ordbeslut, utredningar m.m.

1942

I TNCs publikationsserie utges TNC 2 "Skrivregler för ordförkortningar, sifferuttryck m.m.", som trycks i en upplaga av 7 500 exemplar.

John Wennerberg skriver i artikeln "Teknisk nomenklaturvård" i Teknisk tidskrift (9 maj 1942) att en av TNCs "mest påtagliga arbetsuppgifter är att vid begäran uttala sig om enskilda benämningar inom teknikens olika grenar, och att själv föreslå nya benämningar när så behövs."