TNC-historia 1942–1955

1955–1956

Det svåra problemet med hur man ska förfara med de inströmmande engelska orden leder till en serie TNC-spalter i Teknisk Tidskrift. Där diskuterar TNC problemet från olika synpunkter och preciserar sin egen inställning, efter sedvanligt samråd med Nämnden för svensk språkvård.

John Wennerberg debatterar petroleumnomenklatur i Teknisk Tidskrift (årg. 85 1955, s. 844) och skriver bl.a. följande om TNCs uppgift:

"TNC lämnar principiellt råd och rekommendationer men ställer inga krav i sin nomenklaturkritik. Den som fått ett granskningsbesked från TNC kan i en eller flera kritiserade punkter vilja fasthålla vid den ursprungliga lydelsen, av särskilda, kanske vägande skäl, som inte framgår av den förda korrespondensen. I det nu aktuella fallet saknas kännedom om anledningen till att TNC:s påpekanden och motförslag ej kunnat accepteras, och de i den slutliga ordlistan kvarstående bristerna förefaller därför alltjämt betänkliga. Ett önskemål vore att TNC med hänsyn till sitt fortsatta arbete alltid finge veta orsakerna till eventuella avvikelser från rådgivningen, särskilt när den rör så väsentliga ting som det här är fråga om."

John Wennerberg tilldelas ett språkvårdspris av Svenska Akademien "för sin verksamhet i den tekniska språkvården".

ur Dagens Nyheter, 1955-12-21

1951

John Wennerberg utses till Vasariddare.

(ur Dagens Nyheter 1951-11-11)

1950

Sveriges Radio gör ett reportage från TNC.

(ur Svenska Dagbladet 1950-07-17)

Akademiledamoten H. S. Nyberg höll tal vid TNC:s höstmöte 23 november 1950:

(ur Dagens Nyheter 1950-11-24)

1949

I slutet av november hålls i Västerås en tredagarskurs med syfte att "lämna personer, som är verksamma inom standardiserings-, reklam-, informations-, biblioteks- och nomenklaturarbetet, en orientering i
ordbildning och formuleringsfrågor. Programmet omfattade åtta föredrag, åtföljda av diskussioner; huvudföredragshållare var tekn. dr J Wennerberg och lektor G Bergman. Kursen samlade ett femtiotal deltagare, representerande statliga verk, industrins organisationer och industriföretag. Det allmänna omdömet var, att kursen hade varit mycket givande och borde upprepas. Särskilt önskade man, att mera tid skulle anslås åt diskussionerna, vilka var mycket livliga. Om kursen upprepas avser TNC att ta hänsyn till dessa erfarenheter." (Teknisk tidskrift)

1947

Ett statligt bidrag på 30 000 kronor utgår för första gången. John Wennerberg håller ett föredrag med titeln "Betydelsen av enhetlig terminologi" vid SIS 25-årsjubileum 25–27 september. I Dagens Nyheter citerades Wennerberg 27 september: "- Dyrbara misstag kan undvikas, om man har en klar och enhetlig terminologi", påvisade tekn. dr John Wennerberg i tekniska nomenklaturcentralen i ett föredrag om betydelsen av enhetlig terminologi".

1946

John Wennerberg håller föredrag vid Svenska Elektroingenjörsföreningen sammanträde den 15 februari. Ämnet för "det i mycket underhållande form framförda föredraget" var "Språkvård inom elektrotekniken" och Wennerberg framhöll att vården av elektroteknikens nomenklatur nått mycket långt, men att mycket ännu återstår att göra. Han betonade också att det ofta är "av stor vikt att nya nomenklaturproblem behandlas raskt, eljest kan ogräsfloran lätt växa över huvudet." TNC:s kortarkiv sades innehålla ca 75 000 ord och uttryck, och överenskommelse hade träffats med ca 130 rådgivare inom olika grenar av tekniken.

1945

En gjuteriteknisk ordlista (TNC 5) utkommer – TNCs första ordlista. I den slås fast vad som kan rekommenderas som "god gjuteriteknisk svenska av i dag".

TNCs språklige rådgivare Hans Reutercrona avlider. Till hans efterträdare utses Gösta Bergman.

Tre personer arbetar nu vid sekretariatet. Antalet tekniska rådgivare uppgår till cirka 150 personer.

John Wennerberg håller ett föredrag, "Tekniska Nomenklaturcentralens verksamhet", vid Tekniska läroverkens lärarförbunds årsmöte i Västerås den 4 januari.

1944

Många frågor av mer allmänspråklig natur ställs till TNC. Behovet av språklig rådgivning är således stor, och TNC är därför en av tillskyndarna till bildandet av Nämnden för svensk språkvård (senare Svenska språknämnden, från 2007 Språkrådet). Nämnden får till uppgift att utöva en allmänt normerande och rådgivande språklig verksamhet. Lektor Gösta Bergman är dess förste föreståndare. Samarbete mellan nämnden och TNC inleds omedelbart.

Representanter från det norska RTT (Rådet for teknisk terminologi) och den danska Terminologicentralen besöker TNC. Man kommer överens om att hålla varandra underrättade om viktigare ordbeslut, utredningar m.m.

1942

I TNCs publikationsserie utges TNC 2 "Skrivregler för ordförkortningar, sifferuttryck m.m.", som trycks i en upplaga av 7 500 exemplar.

John Wennerberg skriver i artikeln "Teknisk nomenklaturvård" i Teknisk tidskrift (9 maj 1942) att en av TNCs "mest påtagliga arbetsuppgifter är att vid begäran uttala sig om enskilda benämningar inom teknikens olika grenar, och att själv föreslå nya benämningar när så behövs."